Vanessa Henn

Two Laps To Go

Two Laps To Go, 2005

Steel, PVC, 300 x 160 x 10 cm

Two Laps To Go, 2005

Steel, PVC, 300 x 160 x 10 cm